پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

کتابخانه مرکزی

:

ابزارهای علم سنجی
                                                                            سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

                                                                                                                                                                      فهرست نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                                                                            

                                          عنوان
دسترسی به فایل
                                  اسفند 1395
       دانلود
​                                   خرداد 1396
​       دانلود
​                                      تیر 1396 ​       دانلود
​                                   مرداد 1396 ​       دانلود
​                                    مهر 1396
​       دانلود
​                                     آذر  1396        دانلود
​                                 اسفند 1396 ​       دانلود
​                            اردیبهشت 1397        دانلود
​                               شهریور 1397
       دانلود
​                                    آذر 1397 ​       دانلود
​                                اسفند 1397 ​       دانلود
​                           اردیبهشت 1398
​       دانلود
                             
       
                                            

                                                                             فهرست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری     

                                         عنوان​  ​دسترسی به فایل
                                      آذر 1395
​        دانلود
​                                 اسفند 1396
​        دانلود
​                                     دی 1397 ​        دانلود
                                                              
                                                                          
                                                                           فهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
​                                         عنوان   ​دسترسی به فایل
​                                      آذر 1395 ​        دانلود
 
 

 

 
 
 
 
                                                                                                      فهرست نشریات معتبر حوزه علمیه
 
​                                        عنوان دسترسی به فایل
​               علمی - پژوهشی بهمن 1395         دانلود
​                علمی - ترویجی  بهمن 1395
        دانلود
​             علمی - پژوهشی اسفند 1395         دانلود
​               علمی - پژوهشی مرداد 1396 ​        دانلود
​                 علمی - ترویجی مرداد 1396 ​        دانلود
​              علمی - پژوهشی مرداد 1397         دانلود
​                 علمی - ترویجی مرداد 1397 ​        دانلود
​       علمی - پژوهشی  اردیبهشت 1398 ​        دانلود
​          علمی - ترویجی  اردیبهشت 1398 ​        دانلود
​             علمی - پژوهشی خرداد 1399 ​        دانلود
​                علمی - ترویجی خرداد 1399 ​        دانلود
                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                       فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه JCR
 
​                                  عنوان        ​تاریخ    دسترسی به فایل
​               فهرست مجله های نمایه شده در پایگاه JCR ​2015 ​        دانلود
​               فهرست مجله های نمایه شده در پایگاه JCR ​2016 ​        دانلود
​               فهرست مجله های نمایه شده در پایگاه JCR
2017
        دانلود
​               فهرست مجله های نمایه شده در پایگاه JCR
​2018 ​        دانلود
             
 


                                                                                                فهرست نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه JCR

​                                  عنوان                                                    تاریخ ​   دسترسی به فایل
              فهرست مجله های ایرانی نمایه شده در پایگاه JCR ​    2015 ​           دانلود 
              فهرست مجله های ایرانی نمایه شده در پایگاه JCR   ​    2016    ​           دانلود
​              فهرست مجله های ایرانی نمایه شده در پایگاه JCR
​    2017 ​           دانلود


​         
 


 
                                                    فهرست نشریات ایرانی نمایه شده در بانک اطلاعاتی ESCI در پایگاه استنادی WOS
   
                                              تاریخ​ دسترسی به فایل
​                                             2015 ​        دانلود
 
 
     


                                                                                                فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه Scopus

​                                       عنوان                                                                          تاریخ​        دسترسی به فایل​
               فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه Scopus ​October_2017_3 ​                دانلود
 

                                                                                             فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه SCImago

​                                      عنوان                                        
تاریخ​    
دسترسی به فایل​
​           فهرست مجله های نمایه شده در پایگاه SCImago 2016​          دانلود​
​           فهرست مجله های نمایه شده در پایگاه SCImago ​2017          دانلود
       
                                                                                        فهرست نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه SCImago


                                    عنوان                                                   ​تاریخ       ​دسترسی به فایل
         فهرست مجله های ایرانی نمایه شده در پایگاه SCImago ​2016 ​       دانلود
​         فهرست مجله های ایرانی نمایه شده در پایگاه SCImago ​2017 ​       دانلود