پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
نام بخش
نام کارکنان
شماره تماس
دفتر رئیس کتابخانه
آقای دکتر نورمحمدی (رئیس کتابخانه)

              (تلفن) 51214110 
             (فکس) ​51214111
معاون کتابخانه
آقای پاشنگ
51214118
امانت (گردش کتاب)
آقای تختی
51214115
امانت (گردش کتاب)
آقای صابونی
51214116
​امانت (گردش کتاب)
​آقای قبادی ​51214121
بخش علم سنجی

آقای رمضان نژاد 
51214117
بخش علم سنجی( مسئول وب سایت کتابخانه مرکزی)
​آقای شعبانیان گزافرودی ​51214138​خدمات فنی
​آقای پاشنگ ​51214118
خدمات فنی​ ​خانم ناطقی
و خانم درویش
​51214140
مرجع و نشریات ادواری
خانم نورزاده
51214139
اطلاع رسانی و منابع الکترونیک

آقای شرفی
51214120
پایان نامه ها​ و طرح های تحقیقاتی
خانم حسینی​ جوادی 51214119
آبدارخانه
آقایان رنجبر - پورسعید - حیدری
51214123
* ارقام قرمز رنگ بیانگر شماره های داخلی هستند.
نشانی:
 
تهران - بزرگراه خلیج فارس - نرسیده به عوارض تهران قم - روبروی حرم امام خمینی (ره) - دانشگاه شاهد
 
 کد پستی:
3319118651
دورنگار:
51214111 
صندوق پستی:
159/18155
 
 
ارتباط با مسئول وب سایت کتابخانه مرکزی:
شماره تماس:  02151214138
 
email.jpg 
 libmail.jpg
 
سامانه پیام کوتاه (SMS):
10000051214111 
  
 
روزآمدسازی: 25/01/1395