پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

:

صفحات سایت :همه صفحاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.
  
  
  
  
  
  
Introduction.aspx
  
مدیر سایت1396/08/10 03:15 ب.ظm.valadi1390/12/15 12:01 ب.ظ
Objectives and tasks.aspx
  
m.valadi1391/03/20 11:51 ب.ظm.valadi1391/01/22 12:20 ب.ظ
عکس های خرمشهر.aspx
  
m.valadi1391/03/02 01:04 ب.ظm.valadi1391/03/02 12:58 ب.ظ
Criticism.aspx
  
m.valadi1391/01/26 03:43 ب.ظm.valadi1391/01/26 03:41 ب.ظ
photos.aspx
  
m.valadi1390/12/16 02:35 ب.ظm.valadi1390/12/16 02:31 ب.ظ
Home.aspx
  
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi1390/12/14 03:57 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi1390/11/18 08:45 ق.ظ
Contact.aspx
  
m.valadi1390/12/14 09:00 ق.ظm.valadi1390/12/14 08:32 ق.ظ
human.aspx
  
taghipour1390/11/17 01:57 ب.ظtaghipour1390/11/12 03:49 ب.ظ
clerk.aspx
  
taghipour1390/11/16 03:30 ب.ظtaghipour1390/11/16 02:01 ب.ظ
Staff.aspx
  
taghipour1390/11/12 10:11 ق.ظtaghipour1390/11/12 09:58 ق.ظ